***ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บมีเดีย ดอท สุราษฎร์ธานี ดอท จีโอ ดอท ทีเอช “ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์"
 
 
     
     
 

เดินเท้า เที่ยวสวนโมกข์

สวนโมกขพลาราม มีอาณาบริเวณกว้างขวาง ๒๙๗ ไร่ ภูมิประเทสเป็นป่าเขา มีอาคารสถานที่และบริเวณซึ่งท่านพุทธทาสมีดำริให้จัดสร้างขึ้นเป็นที่เพลิดเพลินในการได้ใกล้ชิดธรรมชาติ และพิจารณาธรรมะที่ซ้อนเร้นอยู่ ผู้ที่สนใจสามารถใช้เวลาตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงไปจนถึง ๑ วันเต็มหรือกว่านั้น

กลุ่มที่ ๑ อยู่อย่างต่ำกระทำอย่างสูง วัตรปฏิบัติและชีวิตการทำงานของท่านพุทธทาส

๑) สัญลักษณ์บนซุ้มประตูทางเข้าสวนโมกข์ จะปรากฏ เสาห้าเสา นอกจากนั้นเหนือประตูทางเข้าสวนโมกข์มีภาพนกฮูก ที่เป็นสัญลักษณ์ของนักปราชญ

๒) กลุ่มกุฏิท่านพุทธทาส กุฏิหลังแรก ปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้ว เหลือกุฏิหลังที่ ๒ ซึ่งท่านพุทธทาสพักอยู่ราว ๑๐ ปี ถัดมากุฏิหลังที่ ๓ ท่านได้มีการออกแบบให้มีน้ำล้อมรอบเพื่อกันมดปลวก โดยชั้นล่างเป็นทั้งที่จำวัดและทำงาน ส่วนชั้นบนจะมีโต๊ะทำงานและตู้หนังสือ ปรัชญา แก่นศาสนาต่างๆ และกุฏิหลังที่ ๔ บรรดาศิษย์ได้สร้างเป็นห้องน้ำ ซึ่งขณะนั้นท่านพุทธทาสมีอาการเจ็บป่วยตามสภาพอายุสังขาร ท่านจึงใช้ห้องนี้เป็นที่จำวัดไปในตัว เพื่อความสะดวกในความเป็นอยู่ อีกทั้งยังมีมุมสรงน้ำ ที่ท่านได้สรงน้ำเช้าและหลังพระอาทิตย์ตกเย็น

๓) ศาลาธรรมโฆษณ์ เป็นสถานที่รวบรวมผลงานและอัฐิของท่านพุทธทาส ด้านหลังศาลาธรรมโฆษณ์เป็นศาลาเก็บศพ เมื่อท่านพุทธทาสถึงมรณภาพในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๖ เวลา ๑๑.๒๐ น.

๔) ลานหินโค้ง เป็นสัญลักษณ์และเป็นสถาปัตยศิลป์ของสวนโมกข์ ปัจจุบันยังคงเป็นลานกิจกรรมของสวนโมกข์ตลอดวันคืน

๕) โรงมหรสพทางวิญญาณ หรือโรงหนัง จะมีภาพถ่ายที่ทำมห้ผู้คนจำจดสวนโมกข์ได้ว่าแตกต่างอย่างเห็นชัดจากที่อื่นคือ กำแพงภาพโมเสก แจกดวงตาธรรมอีกทั้งยังรวมภาพปริศนาธรรมไว้เพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ชุมนุมภาพพุทธประวัติจากหินสลักรอบโรงมหรสพทางวิญญาณ ภาพปริศนาธรรมในโรงมหรสพทางวิญญาณ

๖) โรงเรียนหิน เคยเป็นที่ท่านพุทธทาสใช้ฝึกอบรมสนทนากับนักศึกษา ผู้พิพากษา ซิสเตอร์ ฯลฯ คำบรรยายชุด บรมธรรม

๗) ธรรมวารีนาวาอิสรกุลนฤมิต นาวา แปลว่า เรือ อาคารธรรมวารีนาวาซึ่งจะเป็นทรงเรือ มีขนาดใหญ่ บนเรือมีสวนหินแบบเซ็น หอระฆัง และสถูปสาญจี ชั้นล่างเป็นที่เก็บน้ำฝน

๘) เรือใหญ่ หรือธรรมวารีนาวา ลำที่ ๒ ชั้นล่างเป็นที่เก็บน้ำฝน ชั้นบนเป็นศาลาอเนกประสงค์สำหรับประชุม ที่หัวเรือเป็นที่ตั้งของห้องสมุดโมกขบรรณาลัย

กลุ่มที่ ๒ สื่อธรรมในสวนโมกข

๑) กุฎิอาจาริยบูชา มีผู้สร้างกุฎินี้ถวายเพื่อสะดวกแก่การรักษา เมื่อตอนที่ท่านพุทธทาสอาพาธ ปัจจุบันใช้เป็นที่เก็บและอนุรักษ์งานของท่าน

๒) ของแปลกในสวนโมกข์ บัววิกตอเรียหรือบัวกระด้งเป็นสิ่งที่หาดูยาก และยังมีสิ่งอื่นๆ ได้แก่ ต้นสาละ พรรณไม้ที่ปรากฏในพุทธประวัติ หรือป่าเสม็ดแดง เป็นต้น

๓) พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นรูปปั้นพุทธศิลปะชั้นเลิศ สร้างขึ้นจากต้นแบบที่เป็นรูปปั้นสัมฤทธิ์เก่าแก่ที่พบจากเมืองไชยา

๔) โรงธรรม เป็นเรือนไม้อเนกประสงค์ ปัจจุบันเป็นที่พักของพระอาคันตุกะ จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือ โครงกระดูก

๕) โรงฉันและประเพณีฉันแบบรถไฟ ทุกวันอาทิตย์ถึงศุกร์จะมีประเพณีฉันแบบรถไฟ อาหารจากการบิณฑบาตจะถูกนำมารวมจัดลงกระบะที่มีล้อเลื่อน

๖) สระนาฬิเกร์ จะเป็นสระขนาดใหญ่ เห็นมะพร้าวขึ้นโดดเดี่ยวอยู่บนเกาะกลางน้ำ

๗) ธารน้ำไหล จากสระนาฬิเกร์เมื่อเดินลึกเข้าไปทางซ้ายมือ จะมีลำธารน้ำใสไหลเย็น ซึ่งจะเป็นที่มาของชื่อวัด ธารน้ำไหล

๘) ส้วมแบบสวนโมกข์ จะอยู่ริมสระนาฬิเกร์ จะเป็นอาคารปูนขนาดเล็กมีต้นไม้ขึ้นล้อมรอบ

๙) โรงปั้น แกรสร้างขึ้นเพื่อทำงานปั้นชุดพุทธประวัติให้แก่โรงมหรสพทางวิญญาณ ปัจจุบันเป็นที่สอนธรรมะแก่เด็กๆ ผ่านตุ๊กตาปั้นปูนและเป็นที่ปฏิญาณตนเลิกยาเสพติด

๑๐) โบสถ์แบบสวนโมกข์ เป็นที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของสงฆ์ในสวนโมกข์

๑๑) เขานางเอ เมื่อขึ้นไปบนยอดภูเขา สามรถดูทิวทัศน์รอบอ่าวบ้านดอนได้

กลุ่มที่ ๓ เขตปฎิบัติธรรม

๑) ธรรมาศรมนานาชาติ หรือสวนโมกข์นานาชาติ เป็นที่เอื้ออำนวยต่อการฝึกปฏิบัติธรรม โดยกิจกรรมมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา สอนฝรั่งให้เข้าใจธรรมะที่แท้จริง

๒) ธรรมาศรมธรรมทูต เป็นที่พำนักอาศัยและปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติ มีเนื้อประมาณ ๑๐๐ ไร่

๓) ธรรมาศรมธรรมมาตา เป็นอาศรมสำหรับสตรีผู้ประสงค์จะมีชีวิตพรหมจรรย์ เพื่อให้เป็นธรรมทูตสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได

๔) อาศรมพุทธบุตรและสถาบันพุทธทาส หรือค่ายพุทธบุตร สถานที่พัฒนาโครงการ สถาบันพุทธทาสโดยมาหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิดีทัศน์ชุดนี้ จัดทำโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำขึ้นเนื่องในวาระ พุทธทาส ๑๐๐ ปี
 
 

จัดทำโดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 0-7728-4806โทรสาร : 0-7728-4806
E-mail : webmaster@suratthani.go.th